Regulamin 
 

REGULAMIN W SPRAWIE LICENCJI TRENERSKICH

w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów

§ 1

„Regulamin" określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów i instruktorów, zwanych dalej „trenerami",  zajęć szkoleniowych w dyscyplinie sportu - podnoszenie ciężarów.

 

§ 2

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa szkoleniowca w zajęciach treningowych i we współzawodnictwie sportowym w podnoszeniu ciężarów.

 

§ 3

1. PZPC przyznaje oraz prowadzi ewidencję przyznanych licencji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji dostępnego na stronie internetowej PZPC.

2. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.

3. PZPC prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.

4. Przyznanie licencji nie jest związane z przynależnością do określonego klubu sportowego.

 

§ 4

1. Licencja szkoleniowca przyznaje się na okres 1 roku. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 28 lutego następnego roku.

2. Odpłatność za licencję szkoleniowca ponosi wnioskodawca w wysokości uchwalonej przez Zarząd PZPC na dany rok.

 

§ 5

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie po raz pierwszy licencji składa do PZPC pisemny wniosek (załącznik 1). Po przesłaniu załącznik i opłaceniu składki, dane są umieszczane w systemie, a licencja jest aktywna.

2. Jeżeli trener jest już w systemie rejestracji, przedłużenie licencji trenerskiej polega na aktywacji konta w elektronicznym systemie licencyjnym oraz wniesienie odpowiedniej opłaty.

 

§ 6

1. PZPC przyznaje licencję w drodze decyzji administracyjnej.

2. PZPC może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 5, a braki formalne nie zostały usunięte w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków.

3. Licencji nie może uzyskać osoba, która została:

a) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,

b) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji.

4. Odmowa przyznania licencji zapada w drodze uchwały Zarządu bądź Prezydium PZPZC i wymaga uzasadnienia.

 

 

§ 7

1. PZPC pozbawia licencji w drodze decyzji administracyjnej w razie:

 a) rażącego nie przestrzegania Regulaminów PZPC,

 b) rażącego naruszenia obowiązków szkoleniowca,

 c) naruszenia przepisów antydopingowych.

2. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów może pozbawić licencji w razie:

a) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,

b) utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

c) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków szkoleniowca.

3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym.

4. PZPC wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji z urzędu lub na wniosek organizacji sportowej, do której szkoleniowiec należy.

5. Pozbawienie szkoleniowca licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

§ 8

1. Od decyzji w sprawie odmowy przyznania i pozbawienia licencji służy odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej PZPC.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

§ 9

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji szkoleniowca jest Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu przy PKOL.

 

§10

Szkoleniowiec, który jest czasowo niezdolny do prowadzenia szkolenia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo lekarskiego nie traci przyznanej mu licencji

 

§11

Prawo interpelacji niniejszej Regulaminu  przysługuje Zarządowi i Prezydium PZPC.

 

§ 12

Regulamin  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej