Regulamin 
 

REGULAMIN W SPRAWIE LICENCJI DLA ZAWODNIKA

w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów

 

§ 1

„Regulamin" określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji zawodnika do uprawiania podnoszeniu ciężarów.

 

§ 2

Przez uprawianie podnoszenia ciężarów w rozumieniu „Regulaminu” uważa się udział zawodnika:

1. W zajęciach treningowych (procesie szkoleniowym).

2. We współzawodnictwie sportowym.

3. Poddawaniu się obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim w COMS lub przez upoważnione przez COMS przychodnie sportowo-lekarskie, badaniom antydopingowym, diagnostycznym i innymi.

 

§ 3

Udział w zawodach sportowych w podnoszeniu ciężarów bez posiadania ważnej licencji zawodnika jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.

 

§ 4

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przyznaje oraz prowadzi ewidencję przyznanych licencji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji dostępnego na stronie internetowej PZPC.

2. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.

3. PZPC prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.

 

§ 5

1. Licencje przyznawane są na okres 1 roku dla zawodników i zawodniczek od 13-roku życia i starszych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 28 lutego następnego roku.

2. PZPC pobiera opłatę za przyznanie licencji na dany rok w wysokości uchwalonej przez Zarząd PZPC.

 

§ 6

1. Klub sportowy ubiegający się o przyznanie licencji loguje się w systemie elektronicznej rejestracji poprzez link na stronie internetowej PZPC, wpisując swój login i hasło przyznane przez PZPC.

2. Aktywacja konta klubowego umożliwia dopiero aktywowanie licencji zawodniczych.

3. Wyrabianie licencji zawodniczych odbywa się poprzez panel klubowy systemu rejestracji zawodników. Po wprowadzeniu danych (muszą być wypełnione obowiązkowo wszystkie rubryki oraz dodane zdjęcie) należy wybrać opcję aktywacji licencji oraz wnieść odpowiednią opłatę na konto PZPC. W przypadku rejestracji nowych zawodników należy dodatkowo dosłać w wersji papierowej oświadczenia zawodników i zgodę na uprawianie podnoszenia ciężarów przez opiekunów prawnych.

4. Po aktywacji licencji zawodniczych przez PZPC zawodnik jest widoczny w systemie, jednocześnie oznacza to ważność licencji zawodniczych na dany rok. Bez aktywacji licencji przez PZPC zawodnik nie będzie widoczny w systemie, co oznacza, że nie posiada ważnej licencji na dany rok.

 

§ 7

1. Nowe licencje zawodnicze będą potwierdzane legitymacją licencyjną przesłaną do Klubu.

 

§ 8

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 6, a braki formalne nie zostały usunięte w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków.

2. Licencji nie może uzyskać osoba, która uprawiając podnoszenie ciężarów została:

a) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,

b) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary,

c) pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 9.

3. Odmowa przyznania licencji zapada w drodze uchwały Zarządu PZPC i wymaga uzasadnienia.

 

§ 9

1. PZPC pozbawia licencji w drodze decyzji administracyjnej w razie:

a) stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską niezdolności do uprawiania podnoszenia ciężarów,

b) rażącego nieprzestrzegania Regulaminów PZPC,

c) rażącego naruszenia zasad rywalizacji sportowej,

d) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,

e) naruszenia przepisów antydopingowych.

2. PZPC może pozbawić licencji w razie:

a) odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju,

b) odmowy zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,

c) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim lub antydopingowym.

3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym.

4. PZPC wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji z urzędu lub na wniosek organizacji sportowej, do której zawodnik należy.

5. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

§ 10

1. Od decyzji PZPC w sprawie odmowy przyznania i pozbawienia licencji służy odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej PZPC.

2. Od decyzji negatywnej Komisji Dyscyplinarnej PZPC służy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy PKOL.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z równoczesnym powiadomieniem PZPC.

 

§ 11

Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub przychodni sportowo-lekarskiej upoważnionej przez COMS nie traci przyznanej mu licencji.

 

§ 12

Prawo interpelacji niniejszego Regulaminu  przysługuje  Zarządowi  PZPC.

 

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej