Statut 
 

 

  

 

Tekst jednolity statut

  Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

  uwzględniający zmiany uchwalone przez

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZPC

  w dniu 24 marca 2012 r.

 

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

 


Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.


§ 1.

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów (w skrócie PZPC), zwany dalej Związkiem, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7  ustawy z dnia 25 czerwca 2010  r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).


§ 2.

Związek jest trwałą organizacją założoną w 1925 roku.

§ 3.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, określające jego działalność w tym wyznaczanie Okręgowych Związków Podnoszenia Ciężarów, oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem polskiego sportu podnoszenia ciężarów w kraju i za granicą.

3. Przedmiotem działania Związku jest dyscyplina sportowa podnoszenie ciężarów składająca się z dwóch konkurencji: rwania sztangi oraz podrzutu sztangi zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów /IWF/.

§ 5.

1. Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U.  Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), ustawą z dnia  7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz niniejszym statutem.

2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 6.

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi.

§ 7.

1. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.                                                                                          

2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) i Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (EWF).

§ 8.

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 9.

1. Godłem   Związku   jest   kompozycja   plastyczna   orła   białego   w   koronie   ze sztangą, zatwierdzona przez odnośne władze.
2. Związek i Okręgowe Związki Podnoszenia Ciężarów mają prawo do posiadania własnego sztandaru i flag według wzorów zatwierdzonych przez właściwe władze.

§ 10.

1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
Do prowadzenia działalności statutowej Związek może zatrudniać pracowników.

2.   Związek  nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań  majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi.


Rozdział II.

Cele i środki działania

§ 11.

Celem Związku jest:

1/ realizacja  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności  organizacja,  popularyzacja  i  rozwój  podnoszenia  ciężarów  w Polsce, w tym podnoszenia ciężarów przez kobiety, 
2/ reprezentowanie interesów podnoszenia ciężarów w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
3/ podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju podnoszenia ciężarów w formie amatorskiej i profesjonalnej.

 

§ 12.

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

1/ opracowywanie i wdrażanie kierunków i programów rozwoju podnoszenia ciężarów w kraju,
2/ prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
3/ współpracę z Okręgowymi Związkami Sportowymi ,

4/ sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu,

5/ organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,
6/ realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
7/ reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
8/ przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w tym zapewnienie opieki medycznej oraz zaopatrzenie w niezbędne produkty lecznicze,
9/ realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji na uprawianie sportu,
10/ określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,

11/ ustalenie:
a/ zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów,
b/ zasad i trybu zmiany barw klubowych przez zawodników,
12/ określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawania licencji sędziego sportowego,
13/ ustalanie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania trenerów licencji,
14/ określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów w podnoszeniu ciężarów,
15/ określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość wymierzonych kar,
16/ wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programu „Sport Wszystkich Dzieci",
17/ prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego.

 

Rozdział III

Członkowie Związku - ich prawa i obowiązki


§ 13.

Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

§ 14.

1.Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Okręgowe Związki Podnoszenia Ciężarów i kluby sportowe.
2. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, które zadeklarują pomoc finansową na rzecz Związku.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
4. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju podnoszenia ciężarów w Polsce - Krajowy Zjazd Delegatów - na wniosek Zarządu - może nadać godność Członka Honorowego lub Prezesa Honorowego.

§ 15.

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a/ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku poprzez delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OZPC,
b/ zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c/ korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku, d/ zgłaszania kandydatów do Władz Związku.
2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 16.

Członkowie Związku są zobowiązani do:
1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju poziomu sportowego podnoszenia ciężarów,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie,
3/ dbania o przestrzeganie zasad postępowania określonych ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 17.

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b/ rozwiązania się stowarzyszenia sportowego, względnie sekcji podnoszenia ciężarów w tym stowarzyszeniu,
c/  wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, w przypadku naruszania postanowień niniejszego Statutu.
2. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
3. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.
4. Członkostwo członka wspierającego wygasa w wyniku braku aktywności w ciągu 2 lat.

 

§ 18.

Uchwały Zarządu w sprawach zawieszania i wykluczania członka zwyczajnego są ostateczne. Odwołanie w trybie nadzwyczajnym kierować można do Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Zarządu nie później jak w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania uchwały.

 


Rozdział IV.

Władze Związku

§ 19.

Władzami Związku są:
1/ Krajowy Zjazd Delegatów,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§ 20.

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w głosowaniu tajnym.  

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Prezesa Związku i Członków Zarządu przysługuje osobom wskazanym przez walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze wojewódzkich związków - zgłoszonym na piśmie do biura Związku nie później niż 30 dni przed  Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. W przypadku, gdy w trybie określonym w ust. 2  nie zostanie:

1/  zgłoszona  żadna kandydatura na Prezesa,

2/ zostanie zgłoszona mniejsza liczba kandydatów na Członka Zarządu niż przewiduje to statut 

- wyboru Prezesa dokonuje  Krajowy Zjazd Delegatów spośród kandydatur zgłoszonych przez delegatów,

- wyboru Członków Zarządu dokonuje  Krajowy Zjazd Delegatów spośród kandydatur zgłoszonych w trybie określonym w ust. 2 oraz spośród kandydatur zgłoszonych przez delegatów.

 

§ 21.

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna  mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji z Zarządu osoby funkcyjnej prawo wyboru nowej osoby funkcyjnej przysługuje Zarządowi spośród swoich członków.

 

Krajowy Zjazd Delegatów

 

§ 22.

1. Najwyższą władzą jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd raz na cztery lata.

2. Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd corocznie.

§ 23.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, dotychczasowi członkowie Zarządu nie posiadają biernego prawa wyborczego do władz Związku, na odbywającym się Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust.2,
5/ nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego,
6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu się Związku,

7/ rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta,

8/ uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.

§ 24.

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów w okręgach.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 44).

§ 25.

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 

1/  z głosem stanowiącym  - z biernym i czynnym prawem wyborczym - delegaci wybrani na zasadach określonych w ust. 2 i 3,

2/ z głosem doradczym - zaproszeni goście.

2. Mandaty na Krajowy Zjazd Delegatów  przyznawane są według następujących kryteriów:

1/ po jednym  mandacie dla każdego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów,

2/ po jednym mandacie za każde 15 punktów uzyskanych za klasy sportowe zawodników i zawodniczek:

a/ za klasę MM - 8 punktów,

b/ za klasę MK - 4 punkty,

c/ za klasę I - 2 punkty

- według przynależności klubowej na dzień  15 listopada roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów,

3/ po jednym mandacie  za każde pełne 400 punktów uzyskanych we współzawodnictwie  sportu dzieci i młodzieży, w systemie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej - w ostatnim 4-leciu przed Krajowym Zjazdem Delegatów zdobyte do dnia 15 listopada roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Liczba mandatów przypadających na Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

§ 26.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

2.  Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny:

1/ w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów,

2/ w drugim terminie - bez względu na liczbę delegatów obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.

 

§ 27.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji  Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 liczby członków Związku.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie przedłuża kadencji, dotyczy to również Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, na którym wybrano nowe władze statutowe Związku.

                                                          

 

Zarząd Związku.

§ 28.

1. Zarząd Związku składa się z:
1/ Prezesa, 
2/ 2 - 3 Wiceprezesów,

3/ Skarbnika,
4/ 11 - 14 Członków.

2. Prezesa  - Zjazd Delegatów wybiera w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w pierwszej turze głosowania. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości głosów - do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.  W drugiej turze  - wybór następuje zwykłą większością głosów. Wybór pozostałych członków Zarządu w liczbie 13 - 18 następuje zwykłą większością głosów.

3. Kandydatów do władz Związku mogą zgłaszać delegaci na Krajowym Zjeździe Delegatów z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i 3. Kandydatem do władz Związku nie może być osoba ukarana za stosowanie dopingu, w trakcie odbywania kary dyskwalifikacji oraz zdyskwalifikowana  dożywotnio, prawomocnym postanowieniem wydanym po dniu uchwalenia statutu..

4. Prezydium składa się z 5 - 6  członków, w tym  Prezesa, 2 - 3 Wiceprezesów (do spraw szkoleniowych, do spraw sędziowskich, do spraw organizacyjnych) i Skarbnika. Wiceprezesi i   Skarbnik wybierani są na wniosek Prezesa przez Zarząd spośród członków Zarządu.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu Związku jego uprawnienia posiada Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku.
6. Od uchwał Prezydium Zarządu Związku przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 30 dni od powiadomienia.
7. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej jak dwa razy w roku.
8. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się nie rzadziej jak sześć razy w roku.
9. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
10. W okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi Związku. Podjęte w tym trybie decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium na najbliższym posiedzeniu.
11. Uchwały Zarządu Związku są ostateczne.
12. Członek Zarządu lub Prezydium, który trzy razy bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w posiedzeniach zostaje zawieszony w swoich prawach.

13. Zarząd - na wniosek Prezesa może, w miarę potrzeb do bieżącego kierowania pracą Związku, powołać Sekretarza Generalnego.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1/ wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
2/ realizowanie wytycznych i zaleceń ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu ciężarowego,
3/ występowanie do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w sprawach:
a/ dotacji dla Związku
b/ szkolenia i doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich,
c/ budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń, zgodnie z potrzebami sportu ciężarowego,
d/ wnioskowanie rozdziału środków na określone cele.
4/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działania w jego imieniu,
5/ reprezentowanie Związku w Międzynarodowych Federacjach Podnoszenia Ciężarów,
6/ powoływanie i odwoływanie Kierownika Wyszkolenia i trenerów Kadry,
7/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
8/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku oraz ustalanie wysokości składek członkowskich,
9/ współpraca z Okręgowymi Związkami Podnoszenia Ciężarów,
10/ rozpatrywanie sporów związanych z działalnością OZPC,
11/ rozpatrywanie wniosków w trybie zwykłym i dyscyplinarnym w sprawie odwołania członka władz Związku,
12/ powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Komisji Problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,
13/ ustalanie ordynacji wyborczych i zatwierdzanie wytycznych do przeprowadzania kampanii sprawozdawczo - wyborczych w PZPC i OZPC z uwzględnieniem postanowień § 25 statutu,
14/ całokształt spraw związanych z przyznawaniem licencji zawodnikom, sędziom, trenerom i instruktorom oraz klubom sportowym,

15/ ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych oraz innych opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku,
16/  skreślony

17/ określanie praw i obowiązków zawodników.

 

§ 30.

1. Przy Zarządzie Związku działają:
a/ Rada Trenerów,
b/ Komisja Sędziowska,
c/ Komisja Lekarska.
2. Zarządowi służy prawo powoływania innych komisji i zespołów problemowych działających w okresie kadencji Zarządu, bądź w czasie przeznaczonym na wykonanie zadania /§ 29 pkt 12/.

 

§ 31.

Wymienione w paragrafie poprzednim organy działające przy Zarządzie Związku pracują na podstawie własnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Związku. Za ich działalność odpowiadają Przewodniczący.

 

Rada Trenerów

§ 32.

W skład Rady Trenerów wchodzi 11 trenerów i instruktorów podnoszenia ciężarów wybranych zgodnie z Regulaminem ustalonym przez Zarząd PZPC. Wybory przeprowadzane są  podczas Ogólnokrajowej  Kursokonferencji Trenerów i Instruktorów odbywającej się bezpośrednio przed Krajowym Zjazdem Delegatów PZPC.

§ 33.

Radzie Trenerów przysługuje prawo wnioskowania do Zarządu kandydatur na trenerów Kadry Narodowej i składu reprezentacji narodowej.

 

Komisja Sędziowska

§ 34.

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 11 sędziów mających klasę międzynarodową wybranych zgodnie z Regulaminem ustalonym przez Zarząd PZPC. Wybory przeprowadzane są  podczas Ogólnokrajowej Kursokonferencji Sędziowskiej odbywającej się bezpośrednio przed Krajowym Zjazdem delegatów PZPC.

 

 

Komisja Lekarska

§ 35.

W skład Komisji Lekarskiej wchodzi 5 członków powołanych przez Zarząd. Wyłoniona Komisja wybiera Przewodniczącego.

 

Komisja Rewizyjna Związku

§ 36.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4. Protokół z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

9. Wyboru biegłego rewidenta, który ocenia sprawozdanie finansowe - dokonuje Komisja Rewizyjna.

Rozdział V.

Nagrody i wyróżnienia.

§ 37.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju podnoszenia ciężarów trenerów, działaczy i zawodników.

§ 38.

Związek ma prawo występować o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych dla działaczy i zawodników swojej dyscypliny sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39.

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy Związku.

 

Rozdział VI.

Kary

§ 40.

Regulamin dyscyplinarny określający rodzaje kar i tryb postępowania uchwala Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział VII.

Majątek Związku

§ 41.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Związku składają się:
a/ wpłaty z zawodów organizowanych przez Związek,
b/ dotacje,
c/ składki roczne członków Związku,
d/ darowizny,
e/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

§ 42.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Sekretarza Generalnego oraz Głównego Księgowego lub Skarbnika.

§ 43.

Związek może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą, zakładać i brać udział w spółkach, w celu uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej.

 

Rozdział VIII.

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 44.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.


§ 45.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 46.

Jednolity tekst Statutu PZPC wchodzi w życie po wprowadzeniu poprawek przez Krajowy Zjazd Delegatów i zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej