Regulamin 
 

REGULAMIN W SPRAWIE LICENCJI DLA SĘDZIÓW SPORTOWYCH

w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów

 

§ 1

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów jest jedynym organem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego w podnoszeniu ciężarów.

 

§ 2

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przyznaje oraz prowadzi ewidencję przyznanych licencji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji dostępnego na stronie internetowej PZPC. Po uiszczeniu przelewu za licencję sędziowską, PZPC aktywuje licencję na dany rok. Z chwilą aktywacji licencji sędzia jest widoczny w systemie, co oznacza, że posiada ważną licencje na dany rok.

2. Ewidencja licencji w PZPC obejmuje dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.

3. PZPC prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.

4. Odpłatność za licencję sędziego ponosi wnioskodawca w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§ 3

Wniosek o wydanie licencji (składany po raz pierwszy) powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy,

3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

4) odpis zaświadczenia o ukończeniu kursu sędziowskiego w dyscyplinie sportu podnoszenie ciężarów,

5) opinia właściwego OZPC.

 

§ 4

1. Licencje dla pozostałych sędziów przyznawane są przez poszczególne OZPC.

2. Sędziów do sędziowania zawodów centralnych wyznaczają Okręgowe Związki Podnoszenia Ciężarów.

3. Licencje przyznawane są na okres  1 roku. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 28 lutego następnego roku.

4. Przedłużenie licencji sędziego (poza pierwszą rejestracją) polega na aktywacji konta w elektronicznym systemie licencyjnym oraz wniesienie odpowiedniej opłaty.

5. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przyznaje licencję jedynie dla sędziów klasy państwowej II i wyższej wytypowanych do sędziowania zawodów centralnego.

 

§ 5

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów odmawia przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca

nie spełnia warunków określonych w § 3, a braki formalne wniosku nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego do usunięcia braków.

2. Licencji sędziego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez właściwy organ PZPC pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 w okresie dwóch lat od daty wydania decyzji pozbawiającej licencji.

3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.

§ 6

1. PZPC w drodze decyzji administracyjnej pozbawia licencji sędziego w razie:

A. utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych względnie ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

B. utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej,

C. prawomocnego ukarania przez wydział dyscypliny PZPC karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów.

D. naruszenie innych podstawowych obowiązków sędziego.

3. Pozbawienie sędziego licencji wymaga uzasadnienia.

 

§ 7

Ewidencję licencji sędziowskich  prowadzi Komisja Sędziowska PZPC.

 

§ 8

Prawo interpelacji niniejszego Regulaminu  przysługuje  Zarządowi  PZPC.

 

§ 9

Regulamin  wchodzi w życie z dniem z dniem uchwalenia.

 

 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej