Regulamin 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów

 

§ 1

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do klubów sportowych uprawiających posiadających sekcje podnoszenia ciężarów i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „klubem sportowym" są stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostów oraz kluby funkcjonujące w formach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

 

§ 2

Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów jest posiadanie przez klub sportowy licencji, którą nadaje Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

 

§ 3

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przyznaje oraz prowadzi ewidencję przyznanych licencji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji dostępnego na stronie internetowej PZPC.

2. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.

3. PZPC prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.

 

§ 4

1. Licencje przyznaje się na wniosek klubu sportowego na okres 1 roku. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 28 lutego następnego roku.

2. PZPC pobiera opłatę za przyznanie licencji na dany rok w wysokości uchwalonej przez Zarząd PZPC.

1. Klub sportowy ubiegający się o przedłużenie licencji loguje się w systemie elektronicznej rejestracji poprzez link na stronie internetowej PZPC (wpisując swój login i hasło przyznane przez PZPC) i aktywuje licencję na kolejny rok.

2. Klub sportowy starający się o licencję po raz pierwszy składa wniosek wraz z dokumentami zgodnie z § 5, wówczas otrzyma login i hasło do panelu klubowego.

 

§ 5

1. Wniosek o przyznanie licencji (składany po raz pierwszy) powinien zawierać:

1) nazwę klubu sportowego i adres siedziby klubu,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

3) odpis statutu lub umowy spółki w przypadku klubu sportowego działająca jako osoba prawna,

4) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów wraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania,

5) stanowisko Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów,

6) dowód wniesienia opłaty licencyjnej.

2. Klubowi przysługuje możliwość zgłoszenia w PZPC na okres jednego roku nazwy swojej sekcji podnoszenia ciężarów zawierającej dopisaną nazwę sponsora pod którą będą występować zawodnicy podczas zawodów w podnoszeniu ciężarów. Klub ponosi pełną odpowiedzialność prawną za występowanie sekcji pod nową nazwą.

 

§ 6

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów może odmówić przyznania licencji klubowi, który posiada zaległości finansowe wobec PZPC.

§ 7

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji - decyduje Komisja Licencyjna  na podstawie oceny stopnia spełnienia wymogów, o których  mowa w § 5.

2. Odmowa przyznania klubowi licencji wymaga uzasadnienia.

3. Od decyzji Komisji Licencyjnej w sprawie odmowy przyznania licencji, zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi sportowemu odwołanie do Prezydium Zarządu PZPC.

 

§ 8

Ewidencję licencji przyznanych klubom sportowym prowadzi Komisja Licencyjna.

 

§ 9

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu  przysługuje Zarządowi  PZPC.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

 

 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej